Hitelezőknek

Panaszkezelési szabályzat

HUNYADI ZRT Panaszkezelési Szabályzata

 

 1. A szabályzat célja

A panaszkezelés szabályozásának célja, a Csődeljárásról és a Felszámolási eljárásról szóló  1991. évi XLIX. sz. Törvény hatálya alá tartozó eljárások során a HUNYADI ZRT, mint felszámoló szervezet tevékenysége, munkája során felmerülő panaszok, kérelmek jogszerű kezelése, illetve a szervezetek által végzett speciális tevékenység valamennyi résztvevőjének jogi és szakmai biztonságának növelése.

 

Jelen tervezet szabályozza az ügyfelek bejelentéseinek, panaszainak, továbbá javaslatainak fogadását, kivizsgálását, illetve megoldását. A jelen Szabályzat célja továbbá a panaszok ügyintézésével összefüggő feladatok, kompetenciák és eljárások a felszámoló szervezeten belüli, illetve a felülvizsgálati szervek egységes rendjének kialakítása.

 

 1. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a felszámoló szervezet tagjaira, valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőkre is, továbbá Ügyfél által előterjesztett panasz Társaságon belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására.

 

A Panaszkezelési szabályzat illeszkedik az 1991. évi XLIX. Törvényhez a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról, a 2006. évi V. törvényhez a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, a Felszámolók névjegyzékéről szóló 114/206 (V.12) sz. Kormányrendelethez, valamint a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos egyesületének Alapszabályához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, illetve Etikai kódexéhez.

 

 1. Értelmező rendelkezések
 • Panasz: minden olyan egy vagy több ügyféltől származó egyéni jog vagy érdeksérelemre irányuló, személyesen szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely a  felszámoló szervezet, annak szervezeti egysége vagy munkavállalója, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők egyedi vagy általános eljárása vagy magatartása ellen irányul.
 • Nem minősül panasznak:

- általános tájékoztatás, állásfoglalás kérése

- az a „kifogás”, amely benyújtásának szabályait, illetve eseteit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

 • Panaszkezelési koordinátor: a Felszámoló szervezet által az ügyfélbejelentések átvételére, rendszerezésére, hivatott munkatárs(ak), amelynek feladatait a Felszámoló szervezet székhelyén erre a feladatra kijelölt személy látja el.
 • Ügyfél: Minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Felszámoló szervezet eljárását, annak valamely konkrét tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban kifogásolja. Ezen körben ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki a Felszámoló szervezet tevékenységével közvetetten, illetve közvetlenül kapcsolatba kerül.

 

 1. A panaszbejelentések kezelésének rendje

4.1. A panasz bejelentések módja és formája

A Felszámoló szervezet a panaszok bejelentését írásban – kivételes, lentebb részletezett esetekben szóban - fogadja el. A kivételes esetben szóban, személyesen tett bejelentés a Felszámoló szervezet székhelyén, illetőleg telephelyein történik, melyet az elsődlegesen a panaszkezelési koordinátor, illetve az ügyféllel kapcsolatban álló munkatárs,  írásban, formanyomtatványon (1. számú melléklet) rögzít.

A Felszámoló szervezet minden olyan tartalmú levelet, faxot, mail üzenetet panaszként fogad és kezel, amely a fenti 3. pont szerinti definíciónak megfelel.

Telefonon, vagy személyesen a felszámoló székhelyén történő bejelentés esetén a panaszkezelési koordinátor egyeztet a bejelentővel és felhívja, hogy a Panaszt a bejelentő írásban (levél, fax, e-mail) tegye meg. Amennyiben a bejelentő az írásbeli forma elkészítésében önhibáján kívül akadályoztatva van (írástudatlan, látássérült, kora, egészségi állapota miatt)  kérésére írásban, formanyomtatványon (1. számú melléklet) a panaszkezelési koordinátor rögzíti a panaszt.

4.2. A panaszbejelentések átvétele

A panaszok fogadása és átvétele elsősorban a panaszkezelési koordinátor, illetve az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak feladata. Mindemellett a panaszkezelési koordinátor akadályoztatása esetén minden munkatárs köteles a panaszt megfelelő módon felvenni vagy átvenni. A panaszok fogadása elsődlegesen  a www.hunyadirt.hu honlapon megtalálható „PANASZOK BEJELENTÉSE” menüpont alatt található űrlap kitöltésével, továbbá a Felszámoló szervezet székhelyén, a titkárságon, munkanapokon 8-16 óra között írásban  történik. Munkanapokon 16 óra után vagy munkaszüneti, illetve vasár- és ünnepnapokon érkező e-mail vagy fax formájában érkező bejelentéseket a következő munkanapon dolgozza fel a panaszkezelési koordinátor.

4.3. A panaszok kezelésének eljárási rendje

Az eljárási rendet jelen szabályzat 2. számú melléklete, mint folyamatábra tartalmazza.

A beérkezett panasz rögzítése után a panaszkezelési koordinátor megvizsgálja a beadványt, minősítési kérdés esetén egyeztet a felszámoló szervezet vezetőjével.  Panasz minősítés esetén, további vizsgálat következik, eldöntendő, hogy a panasz szakmai vagy adminisztrációs jellegű. Adminisztrációs probléma esetén, ha a vezetővel történő egyeztetés után született megoldás, akkor a panasz, probléma megoldódott. Amennyiben szakmai jellegű a panasz, az egyeztetést a panasszal érintett személlyel kell lefolytatni. Eredményes megbeszélés után a probléma megoldódott, amelyről a panaszost a panasz benyújtásától számított 30 napon belül a panaszkezelési koordinátor értesíti.  Sikertelenség esetén a panaszt továbbítják a Felszámoló szervezet vezetőjének, aki- a panaszkezelési koordinátor bevonásával  írásban a panasz benyújtásától számított 30 napon belül indokolással ellátott írásbeli formában válaszol az ügyfélnek. A válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról is, hogy válaszának el nem fogadása esetén milyen további jogorvoslati lehetősége van.  A válasz elfogadása esetén a probléma megoldódott. Sikertelenség esetén az ügyfél tájékoztatása megtörtént, további jogorvoslati lehetőség kihasználása az ügyfél kompetenciája.

 1. Záró rendelkezések

5.1. A felszámoló szervezet Igazgatóságát a panaszkezelési koordinátor tájékoztatja a panaszügy-intézési tevékenység adatairól és gyakorlati tapasztalatairól.

5.2. A panaszkezelési koordinátor  a panaszügyekről külön nyilvántartást is vezet (3. számú melléklet).

Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatban kitöltött nyomtatványokat a panaszkezelési koordinátor 5 évig őrzi meg, ezt követően irattárolásra kerül. További őrzési ideje 3 év.

5.3 A jelen Szabályzatot a Felszámoló szervezet honlapján kell közzétenni és a felszámoló szervezet székhelyén és telephelyein hozzáférhető állapotban megőrizni.

5.4. A jelen Szabályzat 2012. szeptember 01. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2012. augusztus 30.

                                                                                  

                                                                                               Hajdú Ágnes

                                                                                               Vezérigazgató sk

Melléklet:

 1. BEJELENTÉS (PANASZBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY)
 2. PANASZKIVIZSGÁLÁS FOLYAMATÁBRÁJA
 3. PANASZ NYILVÁNTARTÁSI NYOMTATVÁNY

1.sz.melléklet                                                                          Ügyszám:……………………

BEJELENTÉS / PANASZ NYOMTATVÁNY

Ügyfél neve: ……………………….Postacíme: …………………………………………….

Anyja neve: ………………………………………..

Telefonszáma: ………………………………………

Szakmai jellegű bejelentés esetén az adós társaság megnevezése: …………………………………………………………………………………………………..

Bejelentés / Panasz időpontja: (év, hó, nap, óra): ………………………………………...

Bejelentés / Panasz jellege:

o Szakmai jellegű:

 • Csődeljárás
 • Felszámolási eljárás
 • Végelszámolás
 • Vagyonrendezés
 • Önkormányzati adósságrendezési eljárás

o Nyilvántartási, ügyviteli hiba miatt

o Egyéb okok miatt

Bejelentés/Panasz tartalma:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Azonnali intézkedés (ha szükséges) leírása: ……………………………………

 

Ügyfél aláírása: ………………………………………………

 

Átvevő munkatárs aláírása: …………………………………

                                                          


3.sz.melléklet                                                         Panaszügyszám:……………….

PANASZ NYILVÁNTARTÁS

 

Melyik adóssal kapcsolatos a bejelentés:

HUNYADI ZRT részéről érintett felszámoló/végelszámoló stb:

Panasz beérkezés dátuma:

 

Panasz beérkezésének forrása:

 

Panasz típusa:

 

Válasz

Válasz dátuma:

Felelős:

 

Válasz:


 

Jognyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a "HUNYADI" ZRT. alábbi jognyilatkozatát !


A "HUNYADI" ZRT. nem tartozik felelősséggel a honlapján található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlapon megjelenő információk pontosságáért, teljességéért, megbízhatóságáért, hitelességéért, hibamentességéért, a honlap zavartalan működéséért, azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A "HUNYADI" ZRT. jogosult bármikor felülvizsgálni a honlapján közzétett tartalmat, illetve arra, hogy azt szükség szerint módosíthatja, aktualizálhatja, az adatok elérhetőségét korlátozza illetve megszüntesse. A felülvizsgálatok során történt módosítások, az esetleg végrehajtott változások követése érdekében történő rendszeres figyelemmel kísérés elmaradása miatti károkért nem terheli felelősség a "HUNYADI" ZRT.-t.

A "HUNYADI" ZRT. weboldalai, az azokon található logók, a teljes tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak.

A "HUNYADI" ZRT. honlapjának látogatója a honlapról információkat, adatlapokat tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag személyes használatra.

A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a "HUNYADI" ZRT. kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

A "HUNYADI" ZRT. előzetes írásos engedélye nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A "HUNYADI" ZRT. honlapja tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Tilos a "HUNYADI" ZRT. honlapjának keretezése - úgynevezett "frameW-be helyezése.

A honlapról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

A site (a www.hunyadirt.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

Regisztrációs díj számlaszámok

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ

Törvényszékek regisztrációs díj befizetésére elkülönített számlaszámai:

Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10029008-01483161-24000004

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01483013-24000004

Győri Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10033001-01483075-24000004

Egri Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10035003-01483051-24000004

Tatabányai Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10036004-01483068-24000004

Balassagyarmati Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10037005-01483037-24000004

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01484681-24000004

Pécsi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10024003-01483130-24000004

Kecskeméti Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10025004-01483109-24000004

Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10026005-01483082-24000004

Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10027006-01483116-24000004

Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10028007-01483147-24000004

 

TÖRVÉNYSZÉKEK ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLÁJÁNAK SZÁMA A REGISZTRÁCIÓS DÍJAK BEFIZETÉSÉRE:

Kaposvári Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10039007-01483099-24000004

Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10044001-01483123-24000004

Szolnoki Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10045002-01483178-24000004

Szekszárdi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10046003-01483154-24000004

Szombathelyi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10047004-01483185-24000004

Veszprémi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10048005-01483192-24000004

Zalaegerszegi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10049006-01483202-24000004

Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10034002-01483044-24000004

 

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni az adós nevét és az adós felszámolási eljárásának ügyszámát (Fpk………………………..)

Minőségpolitikánk

A "HUNYADI" Válságmenedzser és Felszámoló Zrt. minőségpolitikája

A "HUNYADI" Zrt. a minőségi munkavégzés mellett elkötelezett szervezet.  Legfontosabb célja, hogy a felszámolási tevékenységet a megbízó bíróságok előírásai szerint

- a törvényi előírásoknak megfelelően,
- kiváló minőségben és határidőre,
- ellenőrzötten és dokumentáltan

végezze.

Ennek érdekében a "HUNYADI" Zrt. az alábbi minőségpolitikai célokat határozta meg.

A minőségirányítási rendszer bevezetése és folyamatos fejlesztése

Mintegy három éve került bevezetésre az ISO 9001:2000 szabvány szerinti minőségirányítási rendszer.
A jogszabályi követelményeknek megfelelő, szabályozott és ellenőrzött tevékenységet a "HUNYADI" Zrt. a fővárosi és megyei bíróságok teljes megelégedettségére végzi.

A megbízók megelégedettségének növelése

A "HUNYADI" Zrt. célja a megbízók mindenkori igényének maximális kielégítése. Ezen túlmenően cél a megbízói kör további - a fővárosban és vidéken egyaránt - növelése.

Az emberi erőforrások fejlesztése

A jó munkahelyi légkör és a kifogástalan munkakörülmények a foglalkoztatottak megelégedettségét szolgálják. A "HUNYADI" Zrt. vezetése munkatársai részére igényes továbbképzési lehetőséget is biztosít.

Minősített beszállítók és alvállalkozók foglalkoztatása

A "HUNYADI" Zrt. felkészült beszállítóit és alvállalkozóit folyamatosan ellenőrzi, és időszakosan minősíti.
Ezen partneri kör és valamennyi munkatárs a minőségi munkavégzést úgy értelmezi, hogy a minőségügyi előírások betartása és a megbízók igényei szerinti szolgáltatás nyújtása a korszerű üzleti kapcsolatokban nélkülözhetetlen.


Ezt tükrözi a "HUNYADI" Zrt. által felismert és a felszámolási tevékenység minden szintjén eredményesen alkalmazott elv:

"MINŐSÉGI MUNKAVÉGZÉS A MEGBÍZÓK MEGELÉGEDETTSÉGÉÉRT"

A "HUNYADI" Zrt. közel 10 éves felszámolói tapasztalattal, sokoldalú felkészültséggel és jó együttműködési készséggel vállalkozik

- válságmenedzselésre,
- átvilágításra és szervezetfejlesztésre, valamint
- a tulajdonosi jogok értékesítésére is.

E tevékenységek végzése több, mint szolgáltatás, jellemzője a
" MEGBÍZHATÓSÁG ÉS JÓ PARTNERI VISZONY KIALAKÍTÁSA"

A "HUNYADI" Zrt. vezetésének meggyőződése, hogy a különféle cégproblémák - időben történő beavatkozással - orvosolhatók.

Keresse a "HUNYADI" Zrt.-t, ahol a felszámolásban szerzett gazdag tapasztalatok birtokában biztos segítségre számíthat!

huende