Hitelezőknek


A hitelezői igények bejelentése a felszámolási eljárásban, választmány megalakításának feltételei, behajthatatlansági nyilatkozat:
(2012. március 1. után indult eljárásoknál alkalmazandó)

 

Rövidítés: Cstv. = a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. tv.

 

Hitelező: a felszámolási eljárásban – a felszámolás kezdő időpontjáig – az, akinek az adóssal szemben jogerős és végrehajtható bírósági, hatósági határozaton vagy más végrehajtható okiraton alapuló, nem vitatott vagy elismert, lejárt pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelése van (Cstv. 3. §. (1) bekezdés ca.) pont),

a felszámolás kezdő időpontja után pedig az minősül hitelezőnek, aki az adóssal szemben fennálló pénz- vagy pénzben kifejezett vagyoni követelését (a bankgaranciából, biztosítói garanciából vagy biztosító által kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényéből származó függő követeléseket is, amelyeknek beállta és esedékessége még bizonytalan) a felszámoló felé határidőben bejelentette, és azt a felszámoló nyilvántartásba vette. A nyilvántartásba vételre csak akkor kerülhet sor, ha az igénybejelentő - kivétel a Cstv. 57. §. (1) a.) és c.) pontjába sorolható hitelezőket (lásd lentebb) - a Cstv. 46. §. (7) bekezdésében foglalt nyilvántartásba vételi díjat a felszámolást elrendelő bíróság gazdasági hivatalához befizeti és a befizetés megtörténtét a felszámolónak igazolja.

 

Hitelezői igények bejelentési határideje:
- A felszámolás megindulásának a Cégközlönyben történt közzétételtől számított 40 napon belül bejelentett hitelezői igények minősülnek határidőn belül bejelentettnek.
- A 40 napon túl, de 180 napon belül bejelentett követeléseket a felszámoló határidőn túli hitelezői igényként tartja nyilván.
- 180 napon túl hitelezői igényeket bejelenteni nem lehet. Ez az időpont jogvesztő.

 

A hitelezői igénybejelentés és mellékletei:

- A hitelezői igénybejelentésben meg kell jelölni a követelés tőke összegét és jogcímét, a nyilvántartásba venni kért kamatok összegét és a kamatszámítás levezetését ismertetni kell.
- Csatolni kell a kifizetetlen számlák másolatát, nem számlázott szolgáltatás esetén a szolgáltatást, vagy áruszállítást igazoló teljesítésigazolás, vagy szállítólevél másolatát.
- Mellékelni kell a banki igazolás, vagy postai feladóvevény másolatát, melyben az igénybejelentő igazolja, hogy a nyilvántartásba vétel érdekében a tőkekövetelése 1%-ának megfelelő összeget (de minimum 5.000.-, és maximum 200.000.- Ft-ot) (Cstv. 46. § (7) bekezdés) a felszámolást elrendelő bíróság gazdasági hivatala által elkülönítetten kezelt bankszámlára befizette. A befizetési bizonylaton fel kell tüntetni a bírósági (Fpk) ügyszámot. (A bankszámlaszám és a bírósági ügyszám a Cégközlönyben közzétett felszámolást elrendelő végzésben szerepel).

- A hitelezői igénybejelentést a felszámoló székhelyére, vagy a felszámolóbiztos működési területét jelölő felszámolói iroda címére kell megküldeni. (lásd IRODÁINK FELSZÁMOLÓBIZTOSOK és ELÉRHETŐSÉGÜK)

 

Hitelezői igények visszaigazolása:
A felszámoló a hitelezői igényeket azt követően tudja ellenőrizni és visszaigazolni, amikor az adós ügyvezetője a tevékenységet lezáró mérleget, az azt alátámasztó dokumentumokat (főkönyvi kivonat, kartonok, vevő-szállító analitika, leltár, stb.) a felszámolónak átadta. A Cstv. 39. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a felszámoló a hitelezői választmány megalakítása céljából a felszámolás közzétételétől számított 75 napon belül köteles a nyilvántartásba vett hitelezőket összehívni. A felszámoló eltekinthet a hitelezői választmány megalakításának kezdeményezésétől, ha a felszámolás folyamán nyilvánvalóvá válik, hogy egyszerűsített felszámolás bejelentése szükséges, de a hitelezői gyűlést ebben az esetben is össze kell hívnia (Cstv. 39. § (2) bek.).

 

Hitelezői választmány megalakítása (Cstv. 5/A. §.):
A hitelezők érdekeik védelmére és képviseletük ellátására hitelezői választmányt alakíthatnak, melynek megalakulását követően a választmányt létrehozó hitelezőket a választmány képviseli a bíróság és a felszámoló előtt. Minden adós gazdálkodó szervezetnél csak egy választmány működhet.

A választmány megalakításának a feltétele, hogy azt a határidőben bejelentkezett hitelezők egyharmada hozza létre, és ezek a hitelezők rendelkezzenek a felszámolási eljárásban egyezségkötésre jogosult hitelezői követelések legalább egyharmadával. A választmány legalább három-, de legfeljebb héttagú lehet, és a választmányt működtető hitelezők elnököt is választhatnak. A választmány jogosultságait, a választmányt működtető hitelezők képviseletét, működtetése forrásainak biztosítását, a költségek előlegezésének és elszámolásának szabályait a hitelezők egymás között megállapodásban rögzítik.

A választmány a megalakításáról, a működtetésében részt vállaló hitelezőkről, a választmány jogairól, a működtetésében részt vevő hitelezők képviseletéről – az erről készített jegyzőkönyv és megállapodás csatolásával – a megalakulását követő 3 munkanapon belül értesíti a bíróságot és a felszámolót. A választmány 5 munkanapon belül elfogadja az ügyrendjét. Az ügyrendben szabályozni kell a választmány döntéshozatalának eljárásrendjét és azt is, hogy a választmány döntéseihez, intézkedéseihez milyen módon kell kérni a választmányt működtető hitelezők véleményét.

 

Behajthatatlansági nyilatkozat (Cstv. 46. § (8) bek.):
Ha a bejelentett követelést a felszámoló elismeri – de a jogosult a nyilvántartásba vételi díjat nem kívánja befizetni –, a jogosult írásbeli kérelemre a felszámoló az elismert követelésről 2.000.- Ft nettó összegű költségtérítés megfizetése ellenében haladéktalanul kiadja a Számvitelről szóló 2000. évi C. tv. 3. §. (4) bekezdés 10. pont c.) alpontja szerinti, a követelés behajthatatlanságára vonatkozó igazolást, melynek birtokában a követelés a jogosult könyveiből leírható.

huende