Uncategorised

Egyszerűsített eljárások - FELHÍVÁS HITELEZŐK RÉSZÉRE! - 2017.

FELHÍVÁS A HITELEZŐK RÉSZÉRE !

Tisztelt Hitelezők !

A felszámoló szervezet tájékoztatja a Tisztelt Hitelezőket és Hatóságokat, hogy az alábbi folyamatban lévő felszámjolási eljárásokat a Csődtv. 63/B.§.-a alapján egyszerűsített eljárással kívánja lezárni, ezért felhívjuk az érintetteket, hogy az egyszerűsített eljárással kapcsolatos észrevételeiket 15 napon belül a felszámoló felé tegyék meg, vagy ha tudomásuk van adós bárhol fellelhető vagyonáról azt a felszámoló felé jelezzék ! Csődtörvény 63/B. § (1) Ha az adós vagyona a várható felszámolási költségek fedezetére sem elegendő, vagy a nyilvántartások, illetőleg a könyvvezetés hiányai miatt a felszámolási eljárás az általános szabályok szerint technikailag lebonyolíthatatlan, a felszámoló a hitelezői igényt bejelentett hitelezőket tájékoztatja arról, hogy egyszerűsített felszámolás iránti kérelmet kíván a bírósághoz benyújtani, és legkésőbb a felszámolás kezdő időpontjától számított 45 napon belül felhívja őket, hogy ha tudomásuk van az adós bárhol fellelhető vagyonáról, illetve segítséget tudnak nyújtani az eljárás rendes szabályok szerinti lebonyolításához, azt 15 napon belül neki jelentsék be. A felszámoló - az adós gazdálkodó szervezet nyilvántartásai, illetve a könyvvezetés hiányosságai esetén - az adós gazdálkodó szervezet vezetőjét felhívja arra, hogy amennyiben a gazdálkodó szervezet nyilvántartásainak, illetve könyvvezetésének hiányosságait nem pótolja, egyszerűsített felszámolási eljárást fog kezdeményezni. A felszámoló a honlapján is köteles közzétenni egy felhívást, hogy amennyiben bárkinek hitelt érdemlő tudomása van az adós ingatlan- vagy más vagyonáról (ideértve a követeléseket és a vagyoni értékű jogokat is), azt neki 15 napon belül jelentsék be.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0


 

Regisztrációs díj számlaszámok

 

REGISZTRÁCIÓS DÍJ

Törvényszékek regisztrációs díj befizetésére elkülönített számlaszámai:

Székesfehérvári Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10029008-01483161-24000004

Fővárosi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01483013-24000004

Győri Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10033001-01483075-24000004

Egri Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10035003-01483051-24000004

Tatabányai Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10036004-01483068-24000004

Balassagyarmati Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10037005-01483037-24000004

Budapest Környéki Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10032000-01484681-24000004

Pécsi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10024003-01483130-24000004

Kecskeméti Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10025004-01483109-24000004

Gyulai Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10026005-01483082-24000004

Miskolci Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10027006-01483116-24000004

Szegedi Törvényszék Gazdasági Hivatalánál kezelt elkülönített számla száma: 10028007-01483147-24000004

 

TÖRVÉNYSZÉKEK ELKÜLÖNÍTETT BANKSZÁMLÁJÁNAK SZÁMA A REGISZTRÁCIÓS DÍJAK BEFIZETÉSÉRE:

Kaposvári Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10039007-01483099-24000004

Nyíregyházi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10044001-01483123-24000004

Szolnoki Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10045002-01483178-24000004

Szekszárdi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10046003-01483154-24000004

Szombathelyi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10047004-01483185-24000004

Veszprémi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10048005-01483192-24000004

Zalaegerszegi Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10049006-01483202-24000004

Debreceni Törvényszék Gazdasági Hivatala: 10034002-01483044-24000004

 

Az átutalás közlemény rovatában kérjük feltüntetni az adós nevét és az adós felszámolási eljárásának ügyszámát (Fpk………………………..)

Panaszkezelési szabályzat

HUNYADI ZRT Panaszkezelési Szabályzata

 

 1. A szabályzat célja

A panaszkezelés szabályozásának célja, a Csődeljárásról és a Felszámolási eljárásról szóló  1991. évi XLIX. sz. Törvény hatálya alá tartozó eljárások során a HUNYADI ZRT, mint felszámoló szervezet tevékenysége, munkája során felmerülő panaszok, kérelmek jogszerű kezelése, illetve a szervezetek által végzett speciális tevékenység valamennyi résztvevőjének jogi és szakmai biztonságának növelése.

 

Jelen tervezet szabályozza az ügyfelek bejelentéseinek, panaszainak, továbbá javaslatainak fogadását, kivizsgálását, illetve megoldását. A jelen Szabályzat célja továbbá a panaszok ügyintézésével összefüggő feladatok, kompetenciák és eljárások a felszámoló szervezeten belüli, illetve a felülvizsgálati szervek egységes rendjének kialakítása.

 

 1. A Szabályzat hatálya

A Szabályzat hatálya kiterjed a felszámoló szervezet tagjaira, valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedőkre is, továbbá Ügyfél által előterjesztett panasz Társaságon belüli kezelésére, feldolgozására és megválaszolására.

 

A Panaszkezelési szabályzat illeszkedik az 1991. évi XLIX. Törvényhez a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról, a 2006. évi V. törvényhez a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról, a Felszámolók névjegyzékéről szóló 114/206 (V.12) sz. Kormányrendelethez, valamint a Felszámolók és Vagyonfelügyelők Országos egyesületének Alapszabályához, Szervezeti és Működési Szabályzatához, illetve Etikai kódexéhez.

 

 1. Értelmező rendelkezések
 • Panasz: minden olyan egy vagy több ügyféltől származó egyéni jog vagy érdeksérelemre irányuló, személyesen szóban vagy írásban megtett bejelentés, amely a  felszámoló szervezet, annak szervezeti egysége vagy munkavállalója, valamint az eseti és tartós polgári jogi szerződés alapján a társaság javára tevékenykedők egyedi vagy általános eljárása vagy magatartása ellen irányul.
 • Nem minősül panasznak:

- általános tájékoztatás, állásfoglalás kérése

- az a „kifogás”, amely benyújtásának szabályait, illetve eseteit a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. Törvény, valamint a cégnyilvántartásról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. Törvény vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

 • Panaszkezelési koordinátor: a Felszámoló szervezet által az ügyfélbejelentések átvételére, rendszerezésére, hivatott munkatárs(ak), amelynek feladatait a Felszámoló szervezet székhelyén erre a feladatra kijelölt személy látja el.
 • Ügyfél: Minden olyan természetes személy, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely a Felszámoló szervezet eljárását, annak valamely konkrét tevékenységével, szolgáltatásával kapcsolatban kifogásolja. Ezen körben ügyfélnek kell tekinteni mindenkit, aki a Felszámoló szervezet tevékenységével közvetetten, illetve közvetlenül kapcsolatba kerül.

 

 1. A panaszbejelentések kezelésének rendje

4.1. A panasz bejelentések módja és formája

A Felszámoló szervezet a panaszok bejelentését írásban – kivételes, lentebb részletezett esetekben szóban - fogadja el. A kivételes esetben szóban, személyesen tett bejelentés a Felszámoló szervezet székhelyén, illetőleg telephelyein történik, melyet az elsődlegesen a panaszkezelési koordinátor, illetve az ügyféllel kapcsolatban álló munkatárs,  írásban, formanyomtatványon (1. számú melléklet) rögzít.

A Felszámoló szervezet minden olyan tartalmú levelet, faxot, mail üzenetet panaszként fogad és kezel, amely a fenti 3. pont szerinti definíciónak megfelel.

Telefonon, vagy személyesen a felszámoló székhelyén történő bejelentés esetén a panaszkezelési koordinátor egyeztet a bejelentővel és felhívja, hogy a Panaszt a bejelentő írásban (levél, fax, e-mail) tegye meg. Amennyiben a bejelentő az írásbeli forma elkészítésében önhibáján kívül akadályoztatva van (írástudatlan, látássérült, kora, egészségi állapota miatt)  kérésére írásban, formanyomtatványon (1. számú melléklet) a panaszkezelési koordinátor rögzíti a panaszt.

4.2. A panaszbejelentések átvétele

A panaszok fogadása és átvétele elsősorban a panaszkezelési koordinátor, illetve az ügyfelekkel közvetlen kapcsolatban álló munkatársak feladata. Mindemellett a panaszkezelési koordinátor akadályoztatása esetén minden munkatárs köteles a panaszt megfelelő módon felvenni vagy átvenni. A panaszok fogadása elsődlegesen  a www.hunyadirt.hu honlapon megtalálható „PANASZOK BEJELENTÉSE” menüpont alatt található űrlap kitöltésével, továbbá a Felszámoló szervezet székhelyén, a titkárságon, munkanapokon 8-16 óra között írásban  történik. Munkanapokon 16 óra után vagy munkaszüneti, illetve vasár- és ünnepnapokon érkező e-mail vagy fax formájában érkező bejelentéseket a következő munkanapon dolgozza fel a panaszkezelési koordinátor.

4.3. A panaszok kezelésének eljárási rendje

Az eljárási rendet jelen szabályzat 2. számú melléklete, mint folyamatábra tartalmazza.

A beérkezett panasz rögzítése után a panaszkezelési koordinátor megvizsgálja a beadványt, minősítési kérdés esetén egyeztet a felszámoló szervezet vezetőjével.  Panasz minősítés esetén, további vizsgálat következik, eldöntendő, hogy a panasz szakmai vagy adminisztrációs jellegű. Adminisztrációs probléma esetén, ha a vezetővel történő egyeztetés után született megoldás, akkor a panasz, probléma megoldódott. Amennyiben szakmai jellegű a panasz, az egyeztetést a panasszal érintett személlyel kell lefolytatni. Eredményes megbeszélés után a probléma megoldódott, amelyről a panaszost a panasz benyújtásától számított 30 napon belül a panaszkezelési koordinátor értesíti.  Sikertelenség esetén a panaszt továbbítják a Felszámoló szervezet vezetőjének, aki- a panaszkezelési koordinátor bevonásával  írásban a panasz benyújtásától számított 30 napon belül indokolással ellátott írásbeli formában válaszol az ügyfélnek. A válaszában tájékoztatja az ügyfelet arról is, hogy válaszának el nem fogadása esetén milyen további jogorvoslati lehetősége van.  A válasz elfogadása esetén a probléma megoldódott. Sikertelenség esetén az ügyfél tájékoztatása megtörtént, további jogorvoslati lehetőség kihasználása az ügyfél kompetenciája.

 1. Záró rendelkezések

5.1. A felszámoló szervezet Igazgatóságát a panaszkezelési koordinátor tájékoztatja a panaszügy-intézési tevékenység adatairól és gyakorlati tapasztalatairól.

5.2. A panaszkezelési koordinátor  a panaszügyekről külön nyilvántartást is vezet (3. számú melléklet).

Az ügyfélbejelentésekkel kapcsolatban kitöltött nyomtatványokat a panaszkezelési koordinátor 5 évig őrzi meg, ezt követően irattárolásra kerül. További őrzési ideje 3 év.

5.3 A jelen Szabályzatot a Felszámoló szervezet honlapján kell közzétenni és a felszámoló szervezet székhelyén és telephelyein hozzáférhető állapotban megőrizni.

5.4. A jelen Szabályzat 2012. szeptember 01. napján lép hatályba.

 

Budapest, 2012. augusztus 30.

                                                                                  

                                                                                               Hajdú Ágnes

                                                                                               Vezérigazgató sk

Melléklet:

 1. BEJELENTÉS (PANASZBEJELENTÉSI NYOMTATVÁNY)
 2. PANASZKIVIZSGÁLÁS FOLYAMATÁBRÁJA
 3. PANASZ NYILVÁNTARTÁSI NYOMTATVÁNY

1.sz.melléklet                                                                          Ügyszám:……………………

BEJELENTÉS / PANASZ NYOMTATVÁNY

Ügyfél neve: ……………………….Postacíme: …………………………………………….

Anyja neve: ………………………………………..

Telefonszáma: ………………………………………

Szakmai jellegű bejelentés esetén az adós társaság megnevezése: …………………………………………………………………………………………………..

Bejelentés / Panasz időpontja: (év, hó, nap, óra): ………………………………………...

Bejelentés / Panasz jellege:

o Szakmai jellegű:

 • Csődeljárás
 • Felszámolási eljárás
 • Végelszámolás
 • Vagyonrendezés
 • Önkormányzati adósságrendezési eljárás

o Nyilvántartási, ügyviteli hiba miatt

o Egyéb okok miatt

Bejelentés/Panasz tartalma:

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

Azonnali intézkedés (ha szükséges) leírása: ……………………………………

 

Ügyfél aláírása: ………………………………………………

 

Átvevő munkatárs aláírása: …………………………………

                                                          


3.sz.melléklet                                                         Panaszügyszám:……………….

PANASZ NYILVÁNTARTÁS

 

Melyik adóssal kapcsolatos a bejelentés:

HUNYADI ZRT részéről érintett felszámoló/végelszámoló stb:

Panasz beérkezés dátuma:

 

Panasz beérkezésének forrása:

 

Panasz típusa:

 

Válasz

Válasz dátuma:

Felelős:

 

Válasz:


 

Jognyilatkozat

Kérjük, figyelmesen olvassa el a "HUNYADI" ZRT. alábbi jognyilatkozatát !


A "HUNYADI" ZRT. nem tartozik felelősséggel a honlapján található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a honlapon megjelenő információk pontosságáért, teljességéért, megbízhatóságáért, hitelességéért, hibamentességéért, a honlap zavartalan működéséért, azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.

A "HUNYADI" ZRT. jogosult bármikor felülvizsgálni a honlapján közzétett tartalmat, illetve arra, hogy azt szükség szerint módosíthatja, aktualizálhatja, az adatok elérhetőségét korlátozza illetve megszüntesse. A felülvizsgálatok során történt módosítások, az esetleg végrehajtott változások követése érdekében történő rendszeres figyelemmel kísérés elmaradása miatti károkért nem terheli felelősség a "HUNYADI" ZRT.-t.

A "HUNYADI" ZRT. weboldalai, az azokon található logók, a teljes tartalom, illetve azok elrendezése szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak.

A "HUNYADI" ZRT. honlapjának látogatója a honlapról információkat, adatlapokat tölthet le, jeleníthet meg vagy nyomtathat ki, kizárólag személyes használatra.

A honlapon elérhető információkat és egyéb anyagokat a "HUNYADI" ZRT. kifejezett előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül harmadik személyek a jelen honlap céljától eltérően nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik és nem tehetik közzé.

A "HUNYADI" ZRT. előzetes írásos engedélye nélkül a honlap tartalmi elemei nem helyezhetők el sem nyilvános, sem zárt adatbázisban. A "HUNYADI" ZRT. honlapja tartalmi és formai alkotórészei közlési engedély esetén sem változtathatók meg és nem használhatók fel a honlap tartalmától eltérő célra. Tilos a "HUNYADI" ZRT. honlapjának keretezése - úgynevezett "frameW-be helyezése.

A honlapról származó információkból közvetlenül jogok és kötelezettségek nem származtathatók.

A site (a www.hunyadirt.hu szerveren elérhető internet szolgáltatás) vagy bármely oldala megnyitásával Ön elfogadja az itt felsorolt feltételeket. Kérjük, amennyiben nem ért egyet a feltételekkel, ne nyissa meg weboldalainkat!

huende